Financiëel verslag 2017

FINANCIËEL VERSLAG 2016

1.STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016                                   2016                          2015

                                                                                 ___________          ________               ________         __________                                                                                                                                                                          

Baten:

Afstand en plaatsingsgelden                                                                   7.306                       8.265                                                                                                                                                                                                                 Giften                                                                                                        1.897                       5.542                             Donaties                                                                                                   5.435                       3.422

Rente en waardestijging beleggingen                                                           69                          692    

Overige opbrengsten                                                                                                                                                        

                                                                                                                ________              _______                                                                                                         

                                                                                                                 14.707                   17.921                                                                                                                                              =======               =======

Lasten:

Reiskosten buitendienst                                                                            2.465                    2. 484                         Telefoonkosten                                                                                          2.464                     2.053            

Vergaderkosten                                                                                            719                     1.126                               Telefoon en Porto                                                                                        267                        211

Kantoorkosten/drukwerk                                                                               771                     1.726

Automatisering                                                                                              560                     1.036                             Kosten dierenarts                                                                                       2.714                     1.721                             Pensionkosten                                                                                            2.760                     5.448

Diversen                                                                                                         754                        157  

                                                                                                                    _______             _______

                                                                                                                   13.721                  16.224

                                                                                                                   =======             =======                                                     

                                                                                                                   _________          _________ 

Batig saldo                                                                                                       986                    1.697                                                                                                                                              =========          ========

                                                                                                            

 


BALANS PER 31 DECEMBER 2016                                                              2016                   2015

                                                                                                                     _________           ________

                                                                                                                                     

Activa

 

Vorderingen                                                                                                           54                   1.615

                                                                                                                       ========            ======== 

 

Banktegoeden  

ING rekening courant                                                                                        13.436                12.214

ING Spaarrekening                                                                                                    7                         7

Roparco 903                                                                                                          138                     138 

Roparco 813                                                                                                          139                     139 

ABN Amro rekening courant                                                                               11.907                11.918

ABN Amro belegging                                                                                          86.096               84.473

Rabobank rekening courant                                                                                  4.726                  5.417

Rabobank spaarrekening                                                                                     76.406               76.045

                                                                                                                          ________          ________

 Totaal  der activa                                                                                               192.855              190.351

                                                                                                                           ========         ======== 

 

Passiva

Eigen vermogen

Kapitaal per 1 januari                                                                                           191.923              190.226

Resultaat boekjaar                                                                                                      986                  1.697

                                                                                                                            ________          ________

 Kapitaal per 31 december                                                                                   192.909              191.923

                                                                                                                            ========         ========

 

Schulden op korte termijn                                                                                                0                         0

                                                                                                                             ________          ________ 

 

Totaal der passiva                                                                                                 192.909              191.966 

                                                                                                                              ========          ======== 

 

 

Wilt u ons graag helpen?