Financieel jaarverslag 2017

1. Staat van baten en lasten over 2017

 

                                                                                                    2017                                                     2016 

                                                                                                           x 1000                                                   x1000 

 

Baten:                                                                                                                                             

Afstand en plaatsingsgelden                                                                        6                                                           7

Giften en donaties                                                                                        7                                                           8

Rente en waardestijging beleggingen                                                          0                                                           0

Overige opbrengsten                                                                                    0                                                           0

                                                                                                                _____                                                 _____

                                                                                                                     13                                                       15

Lasten: 

Reiskosten buitendienst                                         3                                                                  2

Telefoonkosten                                                       2                                                                  3

Vergaderkosten                                                      1                                                                  1

Kantoor-drukwerk-automatiseringskosten              3                                                                  2

Kosten dierenarts                                                    0                                                                  2

Kosten opvang dieren                                             1                                                                  3

Diverse kosten                                                        1                                                                   1

                                                                         _____                                                           _____

                                                                                                                     11                                                         14

 Batig saldo                                                                                                    2                                                           1

 toevoeging reserve noodfonds                                                                     0                                                           0

                                                                                                               _____                                                   _____

Batig saldo                                                                                                    2                                                           1

 

 2.BALANS PER 31 DECEMBER 2017

___________________________________________________________________________________________Activa 

Banktegoeden                                                                                             109                                                     107 

Beleggingen                                                                                                   86                                                      86

Diverse te vorderen posten                                                                             0                                                        0

                                                                                                                 _____                                               _____

Totaal activa                                                                                               195                                                     193

                                                                                                                 =====                                               =====

 

Passiva 

Eigen vermogen                                                                                             43                                                     43

Reserve noodfonds                                                                                       152                                                   150

                                                                                                                   _____                                             _____

Totaal passiva                                                                                              195                                                   193

                                                                                                                   =====                                            =====

 

3. Toelichting op de balans per 32 december 2017 ________________________________________________

 

Eigen vermogen 

Balans per 1 januari 2017                                                                                                                                      150

Bij: Batig saldo 2017                                                                                                                                                  2

                                                                                                                                                                            _____

Balans per 31 december 2017                                                                                                                               152

                                                                                                                                                                           =====

 

Onveranderd gebleven in 2017                                                                                                                              147

 

Het reservenoodfonds is gevormd door in het verleden ontvangen legaten en giften.  De reserve dient ter dekking van kosten van herplaatsing van dieren waarvoor geen vergoeding kan worden ontvangen, alsmede ter dekking van kosten van veterinaire tegenvallers bij in tijdelijke opvang verblijvende dieren. 

Wilt u ons graag helpen?