Statuten

-------------------------------
STATUTEN --------------------
NAAM, ZETEL en
DUUR.                                  .
Artikel 1.                                            .
1. De stichting
draagt de naam: STICHTING S.O.S. VOOR----
HUISDIEREN
FRIESLAND. --------------------------------------                                  
2. Zij heeft haar
zetel te Gorredijk, gemeente Opster-------------
land.-----------------------------------------------------------------                                                
3. De stichting is
opgericht voor onbepaalde tijd. ----------------      
4. Het werkgebied
van de stichting omvat primair de gehe- ------  
le provincie
Friesland, inclusief de Friese waddeneilan- ----------
den en secundair de
rest van Nederland, voorzover daar om-----
klemmende redenen
aanleiding toe is, één en ander uit------------
sluitend ter
beoordeling van het bestuur. -------------------------              
DOELSTELLING.----------------------------------------------
Artikel 2.--------------------------------------------------------                           .
1    De stichting heeft ten doel: ----------------------------------
a    Het
behartigen en bevorderen van het welzijn van het --------
dier, inzonderheid
het huisdier, in het algemeen en in--------------
relatie tot de
mens. --------------------------------------------------                                  
b.   Al datgene te
doen, dat met het onder a genoemde ----------    
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe be-
----------
vorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.------------
2    De stichting tracht haar doel onder meer te
verwezen- -------
lijken door: -----------------------------------------------------
a.   Het
verstrekken van voorlichting, informatie en ad- ----------
vies; ------------------------------------------------------------                                                
b.   Het voeren
van akties; --------------------------------------                              
c.   Het
herhuisvesten van dieren; -------------------------------                      
d.   De tijdelijke
opvang van dieren;------------------------------                  
e.   Alle overige
activiteiten, die tot het bereiken van de ----------
    doelstelling
van de stichting kunnen bijdragen. ---------------        
3.   Alle voornoemde activiteiten zullen
uitsluitend door ----------
vrijwilligers
worden verricht, onder verantwoordelijkheid --------
van het bestuur. -------------------------------------------------                                      
VERMOGEN. -------------------------------------------------
Artikel 3. -------------------------------------------------------
—3—
Het vermogen van de
stichting zal worden gevormd door:--------
-     het door de
oprichters tot verwezenlijking van het doel-------
van de stichting
bestemde kapitaal;-------------------------------
-     subsidies en donaties; ---------------------------------------
-     door
eigenaren:houders van dieren te betalen vergoedin-
gen voor door de
stichting verleende of te verlenen --------------    
diensten; --------------------------------------------------------
-     schenkingen,
erfstellingen of legaten; -------------------------                
-     alle andere
verkrijgingen en baten. ---------------------------
BESTUUR.
Artikel 4.
1.   Het bestuur
van de stichting bestaat uit tenminste ------------
drie en ten hoogste zeven leden en wordt voor de eerste
---------
maal bij deze akte
benoemd.-------------------------------------
Het aantal leden
wordt, met inachtneming van het in de ----------
vorige zin
bepaalde, door het bestuur met algemene stem- -------
men vastgesteld.-------------------------------------------------
2.   Het bestuur
(met uitzondering van het eerste bestuur, --------
waarvan de leden in
functie worden benoemd) kiest uit ----------
zijn midden een
voorzitter, een secretaris en een pen- ------------
ningmeester.-----------------------------------------------------
Een bestuurslid kan
meer dan één functie in zich vereni- ---------
gen. -------------------------------------------------------------
3.   Bij het
ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het ---------
bestuur zullen de
overblijvende bestuursleden binnen twee -------
maanden na het
ontstaan van de vacature(s) daarin voor- --------
zien door de
benoeming van een (of meer) opvolgers. -----------
4.   Mocht(en) in
het bestuur om welke reden dan ook een ------
(of meer) leden
ontbreken, dan vormen de overblijvende --------
bestuursleden
niettemin een wettig bestuur. ----------------------            
5.   De leden van
het bestuur genieten geen beloning voor -------
hun werkzaamheden. --------------------------------------------
Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de -------
uitoefening van hun
functie gemaakte kosten. --------------------            
6.   Het bestuur
is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid------
bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren
door--------
—4—
commissies,
tijdelijk of permanent door het bestuur samen -------
te stellen. -------------------------------------------------------
7.   Het bestuur
is bevoegd ten aanzien van specifieke pro- ------
blemen al dan niet
gehonoreerde adviseurs aan te trekken, -------
hetzij tijdelijk
dan wel permanent. -------------------------------                  
8.   Het
bestuurslidmaatschap eindigt:----------------------------                      
- door
schriftelijke ontslagneming (bedanken), met in- -----------
achtneming van een
opzegtermijn van twee maanden; ------------        
- door het verstrijken
van de termijn, genoemd in lid 9 -----------
van dit artikel; ---------------------------------------------------                                        
- door het
overlijden van een bestuurslid; ------------------------            
- bij onder
curatelestelling van een bestuurslid, bij----------------
aanvraag van
surseance van betaling of indien een be- -----------
stuurslid in staat
van faillissement is verklaard alsmede -----------
bij benoeming van
een provisionele bewindvoerder krach- -------
tens enige
wetsbepaling omtrent curatele van een be- ------------      
stuurslid. --------------------------------------------------------
Het bestuur, met
uitzondering van het lid op wie een der----------
vooromschreven
omstandigheden van toepassing is, kan dit------
lid herbenoemen,
wanneer naar hun oordeel geen nadelige-------
gevolgen daarvan
voor de stichting redelijkerwijs zijn te----------
verwachten. -----------------------------------------------------
Een dergelijk
besluit dient met algemene stemmen te wor- -------
den genomen. ---------------------------------------------------
9.   De zittingstermijn van een bestuurslid
bedraagt drie-----------
jaar en kan telkens
voor een gelijke periode worden ver- --------
lengd. -----------------------------------------------------------
BESTUURSVERGADERINGEN
en BESTUURSBESLUITEN.
Artikel 5.
1.   Tenminste éénmaal per kalenderkwartaal wordt
een ver- ---------
gadering gehouden. ---------------------------------------------                                    
2.   Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden
gehouden
wanneer de
voorzitter dit wenselijk acht of indien een ------------
der andere
bestuursleden daartoe schriftelijk en onder -----------
nauwkeurige opgave
der te behandelen punten aan de voor- -----
zitter het verzoek
richt. Indien de voorzitter aan een -------------
—5—
dergelijk verzoek
geen gevolg geeft in dier voege, dat de --------
vergadering kan
worden gehouden binnen drie weken na het----------
verzoek, is de
verzoeker bevoegd zelf een vergadering ----------
bijeen te roepen
met inachtneming van de vereiste forma- --------
liteiten. ----------------------------------------------------------
3.   De oproeping tot de vergadering geschiedt,
behoudens ------
het in lid 2 van
dit artikel bepaalde, door de voorzit- -------------
ter, tenminste
veertien dagen tevoren, de dag der oproe- --------
ping en die der
vergadering niet meegerekend, door middel ------
van
oproepingsbrieven. -----------------------------------------
4.   De oproepingsbrieven vermelden, behalve
plaats en ---------
tijdstip der
vergadering de te behandelen onderwerpen. ---------
5.   Zolang in een bestuursvergadering alle in
functie -------------
zijnde
bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige be- ----------
sluiten worden
genomen over alle aan de orde komende on- -----
derwerpen, mits met
algemene stemmen, ook al zijn de door-----
de statuten gegeven
voorschriften voor het oproepen en ---------
houden van
vergaderingen niet in acht genomen. -----------------
6.   De vergaderingen worden geleid door de
voorzitter van -----
het bestuur. -----------------------------------------------------
Bij diens
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar --------------
voorzitter aan. --------------------------------------------------
7.   Van het verhandelde in de vergadering worden
notulen ------
gehouden door de
secretaris of door één der andere aanwe- ----
zigen, door de
voorzitter daartoe aangezocht. -------------------
De notulen worden
vastgesteld en getekend door degenen, ------
die in de
desbetreffende vergadering als voorzitter en ------------
secretaris hebben
gefungeerd. -----------------------------------
8.   Het bestuur kan ter vergadering alleen dan
geldige be- -------
sluiten nemen
indien de meerderheid zijner in functie -------------
zijnde leden ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd ------
is.--------------------------------------------------------------------
Een bestuurslid kan
zich ter vergadering door een medebe- ------
stuurslid laten
vertegenwoordigen op overlegging van een --------
schriftelijke ter
beoordeling van de voorzitter van de -------------
vergadering
voldoende, volmacht. -------------------------------
—6—
Een bestuurslid kan
daarbij slechts voor één medebe- -----------  
stuurslid als
gevolmachtigde optreden. ---------------------------                  
9.   Het bestuur kan ook buiten vergadering
besluiten ne- --------
men, mits alle
bestuursleden in de gelegenheid zijn ge- -----------
steld schriftelijk,
telegrafisch of per telex hun mening -------------
kenbaar te maken.
Van een aldus genomen besluit wordt --------
onder bijvoeging
van de ingekomen antwoorden door de se------
cretaris een relaas
opgemaakt, dat na mede-ondertekening ------
door de voorzitter
bij de notulen wordt gevoegd. ----------------
10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het
uitbrengen -----------
van één stem. ---------------------------------------------------
Voorzover deze
statuten geen grotere meerderheid voor- --------
schrijven, worden
alle bestuursbesluiten genomen met vol- -------
strekte meerderheid
der geldig uitgebrachte stemmen. -----------
11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden
mondeling, ------
tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst -----------
acht, of één der
stemgerechtigden dit vóór de stemming ---------
verlangt. --------------------------------------------------------
Stemmingen over
personen geschieden altijd schriftelijk. ---------
Schriftelijke
stemming geschiedt bij ongetekende gesloten -------
briefjes. ---------------------------------------------------------
12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te
zijn uit- ------
gebracht. -------------------------------------------------------
13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij
de -------------
statuten voorzien,
beslist de voorzitter. --------------------------
BEVOEGDHEID.
Artikel 6.
1.   Het bestuur is belast met het besturen van de
stich- ----------
ting. -------------------------------------------------------------
2.   Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van
overeenkom- -----
sten tot het kopen,
vervreemden, verhuren of bezwaren van -----
registergoederen. -----------------------------------------------
3.   Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten
van over- ---------
eenkomsten, waarbij
de stichting zich als borg of hoofde- --------
lijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk --------
maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van ----------
—7—
een derde verbindt.
VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 7.
De stichting wordt
in en buiten rechte uitsluitend verte- ----------
genwoordigd door de
voorzitter en de secretaris of pen- --------
ningmeester in
gezamenlijk optreden. ----------------------------
BOEKJAAR en
JAARSTUKKEN.
Artikel 8.
1.   Het boekjaar van de stichting is gelijk aan
het kalen- --------
derjaar. Het eerste
boekjaar van de stichting loopt vanaf --------
de datum van
oprichting tot de ultimo van het oprich- ------------
tingsjaar. --------------------------------------------------------
2.   Per het einde van ieder boekjaar worden de
boeken van ----
de stichting
afgesloten.-------------------------------------------
Daaruit worden door
de penningmeester een balans en een ------
staat van baten en
lasten over het geëindigde boekjaar -----------
opgemaakt, welke
jaarstukken, vergezeld van een verkla- -------
ring van een registeraccountant
of een accountant-admi----------
nistratie-consulent,
binnen zes maanden na afloop van het --------
boekjaar aan het
bestuur worden aangeboden. ------------------
3.   De jaarstukken worden door het bestuur
vastgesteld. --------
HUISHOUDELIJK
REGLEMENT.----------------------------
Artikel 9. -------------------------------------------------------
1.   Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk
reglement ---------
vast te stellen,
waarin die onderwerpen worden geregeld, --------
welke niet in deze
statuten zijn vervat. ---------------------------
2.   Het bestuur is te allen tijde bevoegd het
huishoude- ----------
lijk reglement te
wijzigen of op te heffen. ------------------------
3.   Op de vaststelling, wijziging en opheffing
van het ------------
huishoudelijk
reglement is het bepaalde in artikel 10, -------------
lid 1 van
toepassing. --------------------------------------------
STATUTENWIJZIGING.
--------------------------------------
Artikel 10. ------------------------------------------------------
1.   Het bestuur is bevoegd de statuten te
wijzigen. Het be- ------
sluit tot wijziging
(casu quo ontbinding artikel 11) van ------------
deze statuten kan
slechts worden genomen in een speciaal -------
—8—
daartoe belegde
vergadering van het bestuur, waarin ten---------
minste drie/vierde
van het aantal zitting hebbende leden ----------
aanwezig is, met
een meerderheid van tenminste twee/der- ------
de der uitgebrachte
stemmen. -----------------------------------
Indien in deze
vergadering niet het vereiste aantal leden ----------
aanwezig is, wordt
een nieuwe vergadering belegd, welke -------
binnen twee
maanden, doch niet eerder dan acht dagen na -------
de eerste
vergadering wordt gehouden en waar tot wijzi- --------
ging van de
statuten kan worden besloten, mits tenminste --------
twee/derde van het
aantal uitgebrachte stemmen daarvoor -------
is, ongeacht het
aantal ter vergadering aanwezige leden. ---------
2.   De wijziging moet op straffe van nietigheid
bij nota- ---------
riële akte tot
stand komen. --------------------------------------
3.   Het bestuur is verplicht een authentiek
afschrift van ----------
de wijziging,
alsmede de gewijzigde statuten neer te -------------
leggen ten kantore
van het Openbaar Stichtingenregister, --------
gehouden door de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te -----
Leeuwarden. ----------------------------------------------------
ONTBINDING en
VEREFFENING.
Artikel 11.
1.   Het bestuur is bevoegd de stichting te
ontbinden. Op --------
het daartoe te
nemen besluit is het bepaalde in artikel ------------
10, lid 1 van
toepassing. ----------------------------------------
2.   De stichting blijft na haar ontbinding
voortbestaan, -----------
voorzover zulks tot
vereffening van haar vermogen nodig --------
is.---------------------------------------------------------------
3.   De vereffening geschiedt door het bestuur. ------------------
4.   De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van
de ont- --------
binding van de
stichting inschrijving geschiedt in het --------------
register, genoemd
in artikel 10, lid 3. ----------------------------
5.   Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van ---------
deze statuten
zoveel mogelijk van kracht. ------------------------
6.   Een eventueel batig saldo van de ontbonden
stichting --------
wordt zoveel
mogelijk besteed overeenkomstig het doel van -----
de stichting. -----------------------------------------------------
SLOTBEPALINGEN.
—9—
Artikel 12.
In alle gevallen
waarin zowel de wet als deze statuten als --------
het huishoudelijk
reglement niet voorzien, beslist het be- ---------
stuur. -----------------------------------------------------------
Artikel 13.-------------------------------------------------------
Ter uitvoering van
het bepaalde in artikel 4, leden 1 tot ----------
en met 3 worden voor
de eerste maal tot bestuurders van de ----
stichting benoemd: ----------------------------------------------
mevrouw Derkje van
der Bij-Bolhuis, wonende te Mantgum, de
Kamp 8, als
voorzitter; ------------------------------------------
mevrouw Aaltje
Henny-Hiemstra, wonende te Gorredijk, -------      
Kupery 77, de
comparante sub 1 genoemd, als secretaris; -------
mevrouw Froukje van
Linde-Elzinga, wonende te Beetster- -----
zwaag, Van
Harinxmaweg 13, de comparante sub 2 genoemd,
als penningmeester;
---------------------------------------------
mevrouw Mieke
Boersma-Storm, wonende te Drachten, het ----  
Vliet 18, als
algemeen bestuurslid; -------------------------------
mevrouw Aleida
Sjaardema-Bosma, wonende te Leeuwarden, Jan
Jelles Hofleane
125, als algemeen bestuurslid. -------------------
De comparanten zijn
mij, notaris, bekend. -----------------------
Waarvan akte, in
minuut opgemaakt, is verleden te Beetster- ----
zwaag, op de datum,
in het hoofd van deze akte vermeld. -------
Na zakelijke opgave
van de inhoud van deze akte aan de ver-
schenen personen,
hebben deze éénparig verklaard van de ------
inhoud van deze
akte te hebben kennisgenomen en op volle-
dige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen. ---------------------
Vervolgens is deze
akte, na beperkte voorlezing, door de -------
comparanten en mij,
notaris, ondertekend. ----------------------
(Getekend:) A.
Henny-Hiemstra, F. van Linde-Elzinga, H.W.
Roemeling.

Wilt u ons graag helpen?