Privacy beleid

Stichting SOS voor huisdieren Friesland, hierna te noemen de stichting, hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.  Onderstaand beschrijven wij welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

 

Verwerking persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens worden door de stichting verwerkt ten behoeve van de voldoende doeleinden:

. Bemiddelen bij plaatsing van honden en/of katten

. Het opvangen van honden en/of katten als gastgezin.

Hiervoor kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld:

.  Naam

. Adres

. Postcode en woonplaats

. E-mailadres

. Gegevens over gezinssituatie

. Gegevens over woon/leefsituatie 

. Gegevens over werksituatie

 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Deze informatie wordt alleen verstrekt met uw toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving. 

 

Minderjarigen 

De stichting verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarige,(personen jonger dan 18 jaar) 

 

Bewaartermijn 

De stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging 

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechmatige verwerking. Deze maatregelen zijn als volgt: 

. Alle personen die namens de stichting van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan         geheimhouding daarvan.  

. De stichting deelt alleen persoonsgegevens met partijen waarmee wij een zogeheten  "verwerksovereenkomst" 

   hebben.

. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.

. Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze medewerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of in opdracht van u direct aan een ander partij.  Een verzoek voor inzage, rectificatie, verwijdering overdracht of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail sturen naar secr.@sosdier.nl. U bent  tevens gerechtigd om de klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van Autoriteit vind u uitgebreide informatie over de AVG en alles wat te maken heeft met persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacy beleid 

De stichting behoudt zich het recht voor dit privacy beleid van tijd tot tijd te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er verandering zijn doorgevoerd. Indien de stichting wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzigingen bekend worden gemaakt op de website. 

 

 

 

 

Wilt u ons graag helpen?